Bác sĩ tuyến đầu nhấn mạnh các lựa chọn điều trị COVID-19 hàng đầu của ông