Bài diễn văn Giáng Sinh của TT Biden: Hãy từ bỏ chính trị đảng phái và lan tỏa một chút lòng tử tế