BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Quy tắc mới của Bộ Lao động Hoa Kỳ có thể phân loại lại nhà thầu độc lập thành nhân viên

Các quy tắc mới sử dụng một phân tích đa yếu tố để phán định lại ai có thể được xem là nhà thầu độc lập.