Khảo sát: Gần một nửa số sinh viên tốt nghiệp đại học ở Hoa Kỳ đang làm các công việc ở trình độ trung học

73% sinh viên tốt nghiệp đại học tham gia thị trường lao động làm việc không đúng trình độ trong 10 năm.