Báo cáo: Hoa Kỳ nên tăng cường mối liên kết với Tây Thái Bình Dương