Báo cáo: Ngành quay phim ở Los Angeles đang suy giảm