California sẽ kiềm chế TikTok, khởi động cuộc điều tra về khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở trẻ em