Nghiên cứu: Các gia đình có thu nhập cao và trung lưu đang rời khỏi California