Bão Ida đột ngột tăng cường độ đến gần Cấp 5 ngay trước khi đổ bộ