Bảo vệ trẻ em để ngăn chặn chu kỳ bạo lực gia đình