Các cuộc bầu cử sơ bộ ‘Siêu Thứ Ba’ của các tiểu bang đỏ có nhiệm vụ giữ vững Hạ viện của Đảng Cộng Hòa

Cử tri khắp bốn tiểu bang miền Nam trải dài trên 63 địa hạt bầu cử sẽ trải qua các cuộc bầu cử sơ bộ tại Hạ viện trong cuộc bỏ phiếu ngày 05/03, trong đó có 42 ghế đang do Đảng Cộng Hòa nắm giữ.