Các dân biểu Đảng Cộng Hòa muốn Fed có lệnh khám xét trước khi yêu cầu ngân hàng cung cấp dữ liệu riêng tư của khách hàng

Một tiểu ban được biết rằng chính phủ, ngân hàng, và các đại công ty công nghệ thường xuyên phớt lờ những bảo đảm của Tu chính án thứ Tư trong những cuộc tìm kiếm bất hợp lý.