Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức diễn hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tại San Francisco