Các nhà phê bình chỉ trích những nỗ lực của Oregon nhằm loại bỏ dần dầu diesel và hạn chế canh tác