Các thị trấn biên giới Arizona gặp khó khăn khi các băng đảng thúc đẩy cuộc khủng hoảng biên giới