California: Chi phí sinh hoạt đã khiến mọi người rời đi như thế nào