Hoa Kỳ: Utah trở thành tiểu bang đầu tiên yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ đối với việc trẻ vị thành niên dùng mạng xã hội