Cuộc di cư khỏi California tiếp diễn: Số người chuyển đi nhiều hơn chuyến đến 700,000 người trong hơn 2 năm