Cấm vận dầu đối với Nga không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào ngoại trừ Ấn Độ