CDC: Chưa có ca nhiễm biến thể Omicron nào ở Hoa Kỳ