Chính phủ TT Biden âm thầm chấp thuận kế hoạch xây dựng cảng dầu lớn ở vùng Vịnh