Chính phủ TT Biden sẽ thiết lập 31 ‘trung tâm công nghệ’ để thúc đẩy sự đổi mới của Hoa Kỳ