Chính phủ TT Biden tập trung vào sự công bằng trong các nỗ lực về trí tuệ nhân tạo mới