Chủ tịch Hạ viện McCarthy dẫn đầu nhóm tân nghị viên công du Biên giới phía Nam