Chủ tịch Hội đồng Thuốc Giảm đau Hoa Kỳ: Chứng rối loạn tâm thần liên quan đến cần sa tăng mạnh