Chuyên gia về hình ảnh vệ tinh: Biên giới Trung-Ấn vẫn chưa hoàn toàn giảm căng thẳng