Cơ quan với ngân sách 1.7 ngàn tỷ USD phát túi đựng rác cho trẻ em được nhận chăm sóc tạm thời để đựng đồ đạc