Công nghệ ChatGPT đã tồn tại từ lâu trong truyền thuyết của người Do Thái?