Cục Dự trữ Liên bang chỉ có những công cụ hạn chế cho chính sách tiền tệ