Ở California, ‘Đánh thuế người giàu’ không còn chỉ là một khẩu hiệu