Cựu TT Medvedev: Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột vũ trang thông thường