Đảng Cộng Hòa kêu gọi tài trợ thêm 12 triệu USD cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương