Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện bãi bỏ thuế khí methane mới, cùng quỹ ‘khí nhà kính’