Đảng Dân Chủ đề xướng dỡ bỏ tượng đài Abraham Lincoln