Đức oằn mình dưới mô hình dựa vào Trung Quốc và Nga