FBI đã trả 220,000 USD cho người mật báo hồ sơ Steele trong ba năm làm việc