Florida thực hiện các bước để cứu ngành sản xuất cam quýt, bảo vệ đất nông nghiệp có giá trị khỏi người mua ngoại quốc