Hoa Kỳ: Mặc dù lạm phát có dấu hiệu giảm bớt, nhưng các nhà kinh tế vẫn thận trọng về triển vọng