Hoạt động gián điệp là một động lực nền tảng đằng sau sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc