Hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ giảm sâu hơn khi sản xuất và dịch vụ thu hẹp hơn dự kiến