Học sinh trên toàn quốc phải đối mặt với áp lực trở thành LGBT