Hơn 1,000 nhà lập pháp trên thế giới tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp