ICE cấp điện thoại thông minh cho 255,602 người vượt biên bất hợp pháp; chi phí là 89.5 triệu USD/năm