Israel: Các giáo sĩ Do Thái kêu gọi liên minh mới xem xét lại bang giao với Trung Quốc