Khoảng 50% số tiền trên GiveSendGo cho Freedom Convoy của Canada đến từ Hoa Kỳ