Lâm Xung: Bị bức lên Lương Sơn, chạy về phía đại bi đại nghĩa