Thiên cổ anh hùng Tưởng Giới Thạch (P.24): Con tò vò của Đảng Cộng sản Liên Xô