Luật mới của California yêu cầu cư dân, doanh nghiệp tái chế rác thải thực phẩm hữu cơ