Luật mới yêu cầu các nhà buôn bán súng cung cấp thông tin của người mua cho chính phủ