Luật sư biện hộ cho học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị đuổi khỏi tòa